February 07, 2008

એક વિરામ

ચાલતા ચાલતા એક વિરામ,
રોજ રોજની આ દડમજલથી આરામ;

જાણુ છુ જવાનુ છે કેટલે,
હજુ તો છે મુકામ ઘણુ દુર;

અંતરની છે એષ્ણા ને છે પોકાર,
અવસર છે પામવાનો નવો આકાર;

આ તો જરા ઘડી બે ઘડી આરામ,
પછી નવુ જોમ ને ફરી કામ, કામ ને કામ.


- સુગંધ।

No comments: